Mål: Ö 4009-05

NJA 2008 s. 115

Prejudikat

Bestämmelsen i 17 kap. 4 § första stycket utsökningsbalken om att Kronofogdemyndigheten får medge befrielse från skyldigheten att betala förrättningskostnader är tillämplig även på svarandens betalningsskyldighet för kostnaderna.