Mål: Ö 623-07

NJA 2008 s. 45

Prejudikat

Ersättningsskyldighet enligt 31 kap. 4 § rättegångsbalken har inte ålagts en tilltalad när han uteblivit från huvudförhandling i hovrätten och hans överklagande därmed förfallit.