Mål: T 2955-08

"Kommunens olaga frihetsberövande" NJA 2009 s. 463

Prejudikat

Vid överträdelse av Europakonventionen i verksamhet som en kommun svarar för har kommunen ansetts kunna åläggas att betala skadestånd även utan särskilt lagstöd i den mån det behövs för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt konventionen.