Mål: Ö 1261-08

NJA 2009 s. 625

Prejudikat

Det har ansetts ankomma på allmän domstol att pröva talan om förbud vid vite mot en kommun och ett kommunalt bolag att utbetala statsstöd i strid med bestämmelserna i artikel 88.3 i EG-fördraget.