Mål: Ö 733-08

NJA 2009 s. 266

Prejudikat

En för motorfordonstrafik på allmän plats anordnad uppfart har ansetts utgöra väg oberoende av att den trafik som förekommer kan antas vara begränsad.