Mål: Ö 2577-08

Prejudikat

Stöd har saknats för att förklara ett överklagande i brottmål förfallet när klaganden, som infunnit sig till huvudförhandling i målet, inte ansett sig kunna delta i denna muntligen.