Mål: Ö 5765-09

Prejudikat

Frågor rörande tillämpningen av 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken.