Mål: Ö 5765-09

NJA 2010 s. 725

Prejudikat

Frågor rörande tillämpningen av 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken.