Mål: Ö 3876-08

NJA 2010 s. 611

Prejudikat

När lagfart beviljades på ett köpekontrakt som innehöll ett förbehåll om rådighetsinskränkning, antecknades inte förbehållet i fastighetsboken. Det har inte gått att säkert bedöma varför så inte skedde och det har inte kunnat uteslutas att det berodde på något annat än ett förbiseende. Förbehållet har därför inte kunnat antecknas i efterhand med tillämpning av reglerna om rättelse.