Mål: Ö 2362-10

NJA 2010 s. 447

Prejudikat

Överklagandeförbudet i 54 kap. 8 § 1 rättegångsbalken omfattar även beslut varigenom hovrätten vägrat prövningstillstånd.