Mål: Ö 4225-09

NJA 2010 s. 416

Prejudikat

Prövningstillstånd i hovrätt när valet av avtalstolkningsmetod medfört att riktigheten av tingsrättens avgörande inte har kunnat bedömas (granskningsdispens).