Mål: Ö 2570-09

NJA 2010 s. 384

Prejudikat

Tillstånd till prövning i hovrätt när klaganden åberopat en ny omständighet i ett ärende och det föreligger frågor av prejudikatintresse.