Mål: Ö 1806-09

NJA 2010 s. 330

Prejudikat

Överklagandeförbudet i 54 kap. 7 § rättegångsbalken omfattar även beslut varigenom hovrätten vägrat prövningstillstånd.