Mål: Ö 2673-08

NJA 2010 s. 54

Prejudikat

Så länge en domstol i ett tvistemål inte har tagit ställning till sin behörighet är en annan domstol förhindrad att ta upp en ­­­talan avseende samma fråga oberoende av vilken domstol som har den sakliga behörigheten.