Mål: Ö 2710-09

NJA 2011 s. 621

Prejudikat

Allmän förmånsrätt enligt 10 a § förmånsrättslagen har ansetts omfatta bolagsrevisors arvode för granskning av kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen.