Mål: B 5302-10

NJA 2011 s. 444

Prejudikat

Fråga om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen om tolkningen av förbudet mot dubbla förfaranden (ne bis in idem) i artikel 50 i EU:s stadga i ett mål där en tilltalad som tidigare påförts skattetillägg dömts för skattebrott.