Mål: Ö 5381-10

Prejudikat

Förhandsbesked till offentlig försvarare om ersättning för merkostnader avseende tidsspillan och utlägg som föranletts av att försvararen är verksam långt från den ort där domstolen är belägen.