Mål: Ö 5381-10

NJA 2011 s. 291

Prejudikat

Förhandsbesked till offentlig försvarare om ersättning för merkostnader avseende tidsspillan och utlägg som föranletts av att försvararen är verksam långt från den ort där domstolen är belägen.