Mål: Ö 123-12

NJA 2012 s. 914

Prejudikat

En offentlig försvarare verksam långt från domstolsorten kan tillerkännas ersättning för tidsspillan och utlägg avseende resa upp till den nivå som motsvarar vad en lokalt verksam försvarare är berättigad till, utan att kostnaden betraktas som en merkostnad hänförlig till avståndet. Vid ersättningens bestämmande har en schablon tillämpats.