Mål: Ö 3509-10

”Concilium” NJA 2012 s. 896

Prejudikat

Statens ansvar för motparts kostnad i ärende om utsökning. En privaträttslig fordran som fastställts genom dom har utmätts för bl.a. skatteskulder. Staten ska i det ärende varigenom fordringen utsöks anses som enskild vid tillämpningen av 32 § ärendelagen. Målet avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok.