Mål: Ö 650-12

NJA 2012 s. 818

Prejudikat

Ett målsägandebiträdes uppdrag har ansetts omfatta uppgiften att föra talan mot domstols beslut i fråga om rättegångskostnader.