Mål: Ö 2608-10

”Den uteblivna försändelsen” NJA 2012 s. 435

Prejudikat

Återställande av försutten tid. När ett mål eller ärende har avgjorts på handlingarna och en part inte i förväg har underrättats om när avgörandet skulle meddelas, ska ett påstående att avgörandet inte har kommit parten till handa godtas, om inte omständigheterna talar mot påståendet. Målet är avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok.