Mål: Ö 265-11

NJA 2012 s. 452

Prejudikat

Startpunkten för preskriptionstiden i fråga om fastställd återbetalningsskyldighet avseende underhållsstöd.