Mål: Ö 4727-11

NJA 2012 s. 333

Prejudikat

En avliden mans arvingar har inte getts rätt att ansöka om resning i ett lagakraftvunnet faderskapsmål i vilket mannen har förklarats vara far.