Mål: Ö 1803-10

NJA 2012 s. 328

Prejudikat

En av ett aktiebolags styrelse utfärdad fullmakt att företräda bolaget upphör att gälla när bolaget träder i likvidation och likvidator är utsedd.