Mål: T 1829-10

NJA 2012 s. 198

Prejudikat

En bostadsrättsförening har ansetts ha utredningsskyldighet och bevisbördan för att förutsättningarna är uppfyllda för att beslut på föreningsstämma ska fattas med kvalificerad majoritet enligt 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen (1991:614). Regleringen i lagrummet har ansetts omfatta även beslut som inte innebär att en lägenhet förändras fysiskt men ändå menligt inverkar på en bostadsrättshavares rätt.