Mål: Ö 5629-10

NJA 2012 s. 164

Prejudikat

Bestämmelsen i 20 kap. 9 § andra stycket rättegångsbalken har ansetts inte vara analogt tillämplig när åklagaren har lagt ned åtal på grund av preskription.