Mål: Ö 1738-12

"Liberala Tidningar II" NJA 2013 s. 1203

Prejudikat

En talan om ersättning till en god man i ett inlösenförfarande enligt 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551) ska föras av den gode mannen som kärande i egen sak och inte som företrädare för de frånvarande minoritetsaktieägarna.

NJA 2013 s. 1203