Mål: T 2572-11

NJA 2013 s. 1162

Prejudikat

Att en bestämmelse, som utgjorde resultatet av ett genomförande av ett EU-direktiv, genom en dom från EU-domstolen visat sig vara inte helt förenlig med direktivbestämmelsen har inte ansetts innebära att den svenska bestämmelsen – vid en straffrättslig bedömning – inte får tillämpas i de delar där den är förenlig med direktivet.

NJA 2013 s. 1162