Mål: Ö 822-12

NJA 2013 s. 1084

Prejudikat

En betalning till Kronofogdemyndigheten enligt 4 kap. 28 § utsökningsbalken medför inte att dröjsmålsränta slutar löpa.

NJA 2013 s. 1084