Mål: Ö 1741-12

"Liberala Tidningar I" NJA 2013 s. 1032

Prejudikat

Om ett handläggningsfel har förekommit i ett inlösenförfarande enligt 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551), kan skiljedomen upphävas enligt 34 § första stycket 6 lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

NJA 2013 s. 1032