Mål: T 1470-12

NJA 2013 s. 980

Prejudikat

Treårspreskriptionen enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen har inte ansetts tillämplig på en lantmäterimyndighets fordran avseende förrättningskostnader.

NJA 2013 s. 980