Mål: Ö 5089-12

NJA 2013 s. 816

Prejudikat

Fråga om en klagan över domvilla har getts in inom den i 59 kap. 2 § andra stycket rättegångsbalken föreskrivna fristen om sex månader från det att klaganden fick kännedom om avgörandet. En omständighet av betydelse för bedömningen har ansetts vara om det sedan mer än sex månader föreligger för klaganden iakttagbara yttre förhållanden som klart ger vid handen att ett avgörande av det ifrågavarande slaget har fattats.

NJA 2013 s. 816