Mål: Ö 998-13

NJA 2013 s. 362

Prejudikat

I ett mål där det inte i förväg sändes ut någon underrättelse om när avgörandet skulle meddelas har den sökandes handlande i samband med tidigare delgivningsförsök ansetts tala mot hans påstående att han inte mottagit avgörandet. Hans ansökan om återställande av försutten tid har därför avslagits. (Jfr NJA 2012 s. 435.)

NJA 2013 s. 362