Mål: T 2085-12

NJA 2013 s. 135

Prejudikat

En lantmäterimyndighets beslut att genom fastighetsreglering upphäva ett kraftledningsservitut har ansetts inte ha rättskraft när beslutet gick utöver vad som hade yrkats.

NJA 2013 s. 135