Mål: Ö 2693-11

NJA 2013 s. 97

Prejudikat

Återställande av försutten tid. Omständigheterna har i ett visst fall inte varit sådana att sökandens påstående att han inte fick del av domen under överklagandetiden ska ifrågasättas. Sökanden har därmed haft laga förfall för sin underlåtenhet att i tid överklaga domen. Den försuttna tiden har därför återställts. (Jfr NJA 2012 s. 435.)

NJA 2013 s. 97