Mål: Ö 5674-12

NJA 2013 s. 88

Prejudikat

Det har inte ansetts föreligga sannolika skäl enligt 9 § andra stycket lagen (1957:668) om utlämning för brott då den som begärts utlämnad har åberopat alibibevisning och motbevisning inte har förts. Hinder mot utlämning har därmed förelegat.

NJA 2013 s. 88