Mål: Ö 4631-11

NJA 2013 s. 31

Prejudikat

Återvinningstalan avseende ett avtal om överlåtelse av svenska och utländska patent och patentansökningar har av en borgenär i en svensk konkurs väckts mot ett bolag med säte i Saint Kitts och Nevis. Svensk domsrätt har ansetts föreligga.

NJA 2013 s. 31