Mål: Ö 3944-11

"Gärningspåståendet i hovrätten" NJA 2013 s. 38

Prejudikat

I en dom om misshandel fann tingsrätten att den tilltalade hade tillfogat målsäganden enbart en av flera skador som togs upp i gärningsbeskrivningen. Vid sin påföljdsbestämning beaktade tingsrätten att den tilltalade hade handlat i nödvärn. Åklagaren överklagade domen och yrkade att påföljden skulle skärpas. Som grund för yrkandet anförde åklagaren att det inte hade förelegat någon nödvärnssituation. Senare under handläggningen förklarade åklagaren att han vidhöll hela gärningspåståendet. Bestämmelserna i 51 kap. 23 a § rättegångsbalken har ansetts inte hindra att hovrätten prövar skuldfrågan i hela dess vidd. Hovrätten har därmed kunnat pröva också sådana delar av gärningen som tingsrätten hade funnit inte vara bevisade.

NJA 2013 s. 38