Mål: Ö 743-11

NJA 2013 s. 22

Prejudikat

Ett svenskt konkursbo har väckt återvinningstalan mot ett norskt bolag. Svensk domsrätt har ansetts föreligga trots att det saknats stöd i forumreglerna i 10 kap. rättegångsbalken.

NJA 2013 s. 22