Mål: T 1470-12

NJA 2013 s. 3

Prejudikat

Lantmäterimyndighet har rätt att överklaga domstols avgörande rörande debitering av förrättningskostnader.

NJA 2013 s. 3