Mål: Ö 5861-13

"Independent II" NJA 2014 s. 935

Prejudikat

Utmätning. Att konkursmedel, som inte har varit sammanblandade med förvaltarbyråns medel, har satts in på ett konto i förvaltarbyråns namn har inte hindrat att medlen har ansetts utgöra konkursboets egendom i den mening som avses i 4 kap. 17 § utsökningsbalken.

NJA 2014 s. 935