Mål: Ö 461-11

NJA 2014 s. 79

Prejudikat

En svensk domstol kan frångå vad som följer av EU-domstolens tolkning av en EU-bestämmelse endast om tillämpningen i det enskilda fallet annars skulle utgöra en allvarlig och otvetydig kränkning av Europakonventionen.

NJA 2014 s. 79