Mål: Ö 1892-13

”Den inställda förrättningen” NJA 2014 s. 75

Prejudikat

Återställande av försutten tid har beviljats i fall då lantmäterimyndighet skickat underrättelse om inställande av förrättning endast till sakägaren och alltså inte till dennes ombud.

NJA 2014 s. 75