Mål: Ö 1936-12

NJA 2014 s. 23

Prejudikat

Ett beslut av Advokatsamfundets disciplinnämnd har överklagats av Justitiekanslern. I Högsta domstolen har Justitiekanslern åberopat omständigheter som inte hade varit föremål för disciplinnämndens bedömning, men som har ett nära samband med de omständigheter som hade prövats där. Målet har återförvisats till disciplinnämnden för fortsatt handläggning.

NJA 2014 s. 23

Samma dag och med samma utgång avgjordes mål nr Ö 1938-12 mellan Justitiekanslern och MN.