Mål: T 2909-14

NJA 2015 s. 482

Prejudikat

Fråga om jämkning av en förälders skadeståndsansvar för brott begångna av barnet.

NJA 2015 s. 482