Mål: B 5680-14

NJA 2015 s. 501

Prejudikat

Att förmå ett barn att utföra en sexuell handling på sig själv har ansetts vara att genomföra en sexuell handling med barnet på det sätt som är straffbart enligt bestämmelsen om sexuellt övergrepp mot barn i 6 kap. 6 § brottsbalken.

NJA 2015 s. 501