Mål: Ö 2481-13

”RF och rättegångskostnaderna” NJA 2015 s. 374

Prejudikat

En enskild som vinner ett överklagat utmätningsmål som avser fordran på skatt, böter eller liknande har rätt till ersättning av staten för rättegångskostnader som har varit befogade med hänsyn till sakens beskaffenhet

Plenimål

(Målet avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok)

NJA 2015 s. 374