Mål: Ö 1454-14

NJA 2015 s. 232

Prejudikat

Återställande av försutten tid. En part som fått en ofullständig överklagandehänvisning har inte vidtagit någon åtgärd för att skaffa sig kompletterande information. Giltig ursäkt för underlåtenhet att överklaga i rätt tid har inte ansetts föreligga.

NJA 2015 s. 232