Mål: Ö 3703-13

”Indragningsregeln” NJA 2015 s. 72

Prejudikat

Den s.k. indragningsregeln i 8 kap. 8 § utsökningsbalken är tillämplig vid utmätning av andel i bostadsrätt. (Jfr NJA 1995 s. 478.)
Målet avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok.

NJA 2015 s. 72