Mål: Ö 4753-16

"Kroppsbesiktning och ålder" NJA 2016 s. 1165

Prejudikat

Bestämmelserna i 28 kap. 11 och 12 §§ rättegångsbalken, om kroppsbesiktning för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om ett brott, utgör inte lagstöd för kroppsbesiktning som syftar till att ta reda på om den misstänkte är straffmyndig.

NJA 2016 s. 1165