Mål: Ö 795-16

NJA 2016 s. 1001

Prejudikat

Hinder mot utlämning för verkställighet av straff har ansetts föreligga på grund av åtalspreskription enligt svensk rätt. Frågan om preskriptionen har avbrutits genom en åtgärd i ett annat land har bedömts som om åtgärden ägt rum här i landet.

NJA 2016 s. 1001